Sparebankforeningen

Støtter aktivitet som kommer allmennyttige formål til gode

Hvert år deler sparebankene og sparebankstiftelsene ut flere milliarder kroner til allmennyttige formål. Sparebanknæringens samlede gaveutdelinger gjør bransjen til en av Norges største private bidragsytere til frivillighet, idrett og kultur. 

Hvilke formål kan motta støtte?

Formålet med utdelingene i regi av sparebankene og sparebankstiftelsene skal komme allmennyttige formål til gode. Utdelingene kan ta form av:

  • Direkte tildelinger i form av økonomisk støtte til allmennyttige formål
  • Allmennyttige investeringer i utstyr, prosjekter, virksomhet eller annet
  • Egne aktiviteter som er av allmennyttig karakter (f.eks egne arrangement rettet mot bestemte grupper) 

Hvordan defineres allmennyttige formål?

Sparebankforeningen har utarbeidet et notat der de definerte rammene for begrepet allmennyttig formål. Av notatet fremgår det at begrepet må forstås slik:

  • Et allmennyttig formål er et formål har en viss allmenn oppslutning som gjør at tilstrekkelig mange personer får glede av gaven. Motsatsen til dette er at gaven bare kommer en person, eller en for snever krets av personer, til gode. Dersom gaven fremmer privatøkonomiske interesser er den ikke å betrakte som allmennyttig.

    Typiske eksempler på allmennyttige formål er kunstnerisk utsmykking av offentlige byggverk, helse- og sykeinstitusjoner, forskning, rekreasjons-, idretts- og fritidstiltak.

  • Finanstilsynet har også konkludert med at næringsvirksomhet/næringsformål kan ligge innenfor begrepet allmennyttig formål, blant annet tiltak for næringsutvikling i bankens virksomhetsområde. Informasjon som Sparebankforeningen har innhentet viser at flere sparebankstiftelser har støttet lokale næringskonferanser, arrangementer i regi av lokale næringsforeninger og stedsutviklingsprosjekter. Det er også gitt økonomisk støtte til infrastrukturprosjekter som bidrar til lokal næringsutvikling, og lokale utviklingsprosjekter innenfor ulike bransjer og næringer. Understøttelse av drift i pågående kommersiell virksomhet skal imidlertid ikke skje. En generell veiledning er at en sparebankstiftelse ikke skal eie, drive eller betale for lokal næringsvirksomhet. 

Kilde: https://www.sparebankforeningen.no/gaveutdelingsvirksomhet/sok-stotte/