Sammen sitt styre

Styret vårt består av representanter fra skolene, våre ansatte og studenter. Styreleder er en student!

Styret har ti medlemmer, hvorav fem er studenter, tre er valgt blant de ansatte og to representerer er oppnevnt av  de største utdanningsinstitusjonene, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen. Norges Handelshøyskole har observatørstatus i styret. Styremedlemmene velges for to år av gangen.

Sammen er brukerstyrt ved at studentene har flertall i styret ved styreleders dobbeltstemme. Gjennom brukerstyringen har studentene avgjørende innflytelse på prioriteringer og strategier. 

Studentene i styret velges av Velferdstinget som er sammensatt av representanter for studentene ved de utdanningsinstitusjonene som er medlemmer i Sammen. Styreleder er alltid en student.

Styret beslutter blant annet Sammen sin interne organisering, samt organisasjonens strategiske prioriteringer, budsjett og investeringer. Og styret har det overordnede ansvaret for studentsamskipnaden.

Les mer om Sammens styresaker her

Medlemmer i styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet 2019: 

Kristoffer Bakke (styreleder)                   NHH
Karoline Kongshaug                                 NHH
Øyvind Hatland                                          HVL
Oda Bjerkan                                                UiB/UiT
Espen Vaage                                               UiB         

Heidi Berg                                                    Ansattrepresentant
Ina Berg-Vonli                                             Ansattrepresentant
Berit Christine Nestås                               Ansattrepresentant

Dag Rune Olsen, rektor                           UiB
Berit Rokne, rektor                                    HVL

Observatør utnevnt av NHH:
Gunnar E. Christensen, prorektor                                                                                           

Kontaktinformasjon:
Styreleder, Kristoffer Bakke.  
E-post: 
kristoffer.bakke@sammen.no