Nytt helsefond

Fra 1. januar 2018 gjelder nye regler for Helsefondet

Fra 1. januar 2018 gjelder det nye regler for tildeling fra Helsefondet.  Vi gjør likevel oppmerksom på at dersom du har hatt utgifter i 2017, så dekker Sammen dette etter de gamle reglene. Du må søke om refusjon av utgifter for året 2017 innen 15. januar 2018 (se søknadsskjema på våre nettsider). For utgifter i kalenderåret 2018 gjelder følgende regler:

  • Det gis støtte til psykologbehandling som kommer inn under Helfos’ egenandelstak 1. Dette gjelder behandling hos psykologspesialister som har avtale med helseforetak og behandling ved DPS (Distriktspsykiatriske senter). Utgiftene dekkes fra første krone og opp til egenandelstaket. Utgiftene må dokumenteres med utskrift fra Helfo. 
  • Det gis støtte til tannlegeutgifter for studenter i Sogndal, Førde, Stord og Haugesund. Støtten er på 50% av godkjente utgifter. Det settes et tak på godkjente utgifter på kr. 20.000, slik at maksimalt støttebeløp blir kr. 10.000 per år. Utgifter under kr. 1500 blir ikke vurdert. Ordningen gjelder ikke studenter i Bergen, da disse har en egen tannhelsetjeneste med rabatterte priser.
  • Det gis støtte til reparasjon av tenner som blir skadet i forbindelse med ulykker og fall. Støtten er på 50 % av utgiftene, etter at eventuell annen inndekning fra det offentlige eller forsikringer er trukket fra. Det settes et tak på godkjente utgifter på kr 40.000, slik at maksimalt støttebeløp blir kr 20.000.
  •  Det gis støtte til transport mellom studiested og hjem dersom skade eller sykdom gjør det umulig å benytte offentlige kommunikasjonsmidler. Støtten gjelder 1 tur – returreise pr dag. Reiser i helg er ikke støtteberettiget. Støtte gis for en periode på maksimum fire uker. Av godkjente utgifter beregnes en egenandel på 50 %. Behovet for transport må dokumenteres av lege.

Disse endringene er ønsket og godkjent fra Velferdstinget og Sammen sitt styre. Dette sikrer en økonomisk støtte til de studentene som er aller mest sårbare.