Saman sitt styre

Styret vårt består av representantar frå skulane, våre tilsette og studentar. Styreleiar er en student!

Styret har ti medlemmar, der fem er studentar, tre er vald blant dei tilsette og to representantar er oppnemd av  dei største utdanningsinstitusjonane, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen. Norges Handelshøyskole har observatørstatus i styret. Styremedlemmane vert vald for to år av gangen.

Saman er brukarstyrd ved at studentane har fleirtal i styret ved styreleiars dobbeltstemme. . Gjennom brukerstyringa har studentene avgjerande innflytelse på prioriteringar og strategiar. 

Studentane i styret veljas av Velferdstinget som er samansett av representantar for studentane ved dei utdanningsinstitusjonane som er medlemmar i Saman. Styreleiar er alltid ein student.

Les meir om Saman sine styresakar her

Medlemmer i styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet 2020: 

Kristoffer Bakke (styreleder)      NHH
Aron Hagos                                    UiB
Espen Vaage                                  UiB
Timo Kanehl                                   UiB
Martin Horgen                              BI

Heidi Berg                                     Ansattrepresentant
Ina Berg-Vonli                              Ansattrepresentant
Berit Christine Nestås                Ansattrepresentant

Oddrun Samdal, viserektor for utdanning UiB
Bjørg Kristin Selvik, prorektor  HVL

Observatør utnevnt av NHH:
Gunnar E. Christensen, prorektor

                                                                                         

Kontaktinformasjon:
Styreleiar, Kristoffer Bakke.  
kristoffer.bakke@sammen.no