Saman sitt styre

Styret vårt består av representantar frå skulane, våre tilsette og studentar. Styreleiar er en student!

Styret har ti medlemmar, der fem er studentar, tre er vald blant dei tilsette og to representantar er oppnemd av  dei største utdanningsinstitusjonane, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen. Norges Handelshøyskole har observatørstatus i styret. Styremedlemmane vert vald for to år av gangen.

Saman er brukarstyrd ved at studentane har fleirtal i styret ved styreleiars dobbeltstemme. . Gjennom brukerstyringa har studentene avgjerande innflytelse på prioriteringar og strategiar. 

Studentane i styret veljas av Velferdstinget som er samansett av representantar for studentane ved dei utdanningsinstitusjonane som er medlemmar i Saman. Styreleiar er alltid ein student.

Les meir om Saman sine styresakar her

styret.jpeg

Medlemmar i styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet 2018:

Magnus Brekke Nygaard (styreleiar)     UiB     

Vilde Glosemeyer Havrevold                     UiB     

Jens Aarre Seip                                             NHH   

Karoline Kongshaug                                   NHH   

Øyvind Hatland                                            HVL    

Heidi Berg                                                    ansatt             

Ina Berg-Vonli                                             ansatt

Gunn Berit Uglum                                    ansatt                         

Dag Rune Olsen, rektor                            UiB                                                     

Berit Rokne, rektor                                     HVL                                                        

Observatør oppnevnt av Norges Handelshøyskole:
Gunnar E. Christensen, prorektor                              

Kontaktinformasjon:
Styreleiar Magnus Brekke Nygaard: e-post: magnus.nygaard@sammen.no
Telefon: 984 14 983