Regskap, budsjett og vedtektsmal

Her finner du maler som kan være nyttige for din studentorganisasjon.

Økonomimaler

Til kurs i Grunnleggende regnskapsføring:

Vedtektsmal

Ønsker du å starte en ny studentorganisasjon, og trenger litt hjelp på veien? Da kan vår vedtektsmal være til hjelp.

Begreper det er nyttig å kjenne til ved oppstart av en studentorganisasjon

Når man skal opprette eller drifte en studentorganisasjon er det noen begreper det er nyttig å kjenne til. Her følger en liste:

Oppstartsgruppe: 

Dette er et midlertidig styre som forbereder dannelsen av foreningen ved å definere formålet med foreningen, få oversikt over og fylle ut nødvendige dokumenter, holde konstituerende møte m.m. Dette er som regel de menneskene som går med et ønske om å starte en forening. Dersom du er alene, men har en god idè til en forening kan du invitere inn andre til å delta i oppstarten. Dette kan du gjøre ved å invitere åpent fra plakater på fakultetet ditt eller gjennom et åpent Facebook-arrangement til et informasjonsmøte om foreningen.

Vedtekter:  

Foreningens lover som definerer navn, formål og regulerer driften. Vi har laget en egen vedtektsmal -  se avsnittet over.

Budsjett:  

Plan over foreningens økonomiske prioriteringer som beskriver hvilke inntekter foreningen skal ha og hva foreningen skal bruke penger på i den kommende perioden. En budsjettperiode følger som regel kalenderåret, men man kan også ha kortere perioder på et semester. Med kortere perioder unngår man at foreningen bestemmer hva «det neste styret» skal bruker av penger. Se også våre budsjett- og regnskapsmaler øverst på denne siden.

Konstituerende møte/stiftelsesmøte:  

Møte der foreningen opprettes. Her velges foreningens første styre, og vedtektene bestemmes. Foreningen kan også vedta budsjett for kommende periode på stiftelsesmøtet. 

Generalforsamling/årsmøte/GF: 

De fleste foreningene har en bestemmelse i vedtektene sine om at det skal avholdes generalforsamling enten hvert semester eller en gang i året. På dette møtet velges nytt styre i foreningen, og man kan gjøre vedtektsendringer. I tillegg er det vanlig å ha en gjennomgang av rapporter (Beretning om drift siste året, samt regnskap), og nye planer bestemmes (Handlingsplaner og budsjett). 

Protokoll:  

Det skal skrives protokoll (referat fra møtet) fra Stiftelsesmøte eller generalforsamling. Disse skal «bekreftes» av to protokollunderskrivere som skal signere referat. 

Referent:  

Person som skriver protokoll/referat fra møte.