Sammen sitt styre

Styret vårt består av representanter fra skolene, våre ansatte og studenter. Styreleder er en student!

Styret har ti medlemmer, hvorav fem er studenter, tre er valgt blant de ansatte og to representerer er oppnevnt av  de største utdanningsinstitusjonene, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen. Norges Handelshøyskole har observatørstatus i styret. Styremedlemmene velges for to år av gangen.

Sammen er brukerstyrt ved at studentene har flertall i styret ved styreleders dobbeltstemme. Gjennom brukerstyringen har studentene avgjørende innflytelse på prioriteringer og strategier. 

Studentene i styret velges av Velferdstinget som er sammensatt av representanter for studentene ved de utdanningsinstitusjonene som er medlemmer i Sammen. Styreleder er alltid en student.

Styret beslutter blant annet Sammen sin interne organisering, samt organisasjonens strategiske prioriteringer, budsjett og investeringer. Og styret har det overordnede ansvaret for studentsamskipnaden.

Les mer om Sammens styresaker her

Medlemmer i styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet 2020: 

Kristoffer Bakke (styreleder)      NHH
Aron Hagos                                    UiB
Espen Vaage                                  UiB
Timo Kanehl                                   UiB
Martin Horgen                              BI

Heidi Berg                                     Ansattrepresentant
Ina Berg-Vonli                              Ansattrepresentant
Berit Christine Nestås                Ansattrepresentant

Oddrun Samdal, viserektor for utdanning UiB
Bjørg Kristin Selvik, prorektor  HVL

Observatør utnevnt av NHH:
Gunnar E. Christensen, prorektor

                                                                                        

Kontaktinformasjon:
Styreleder, Kristoffer Bakke.  
E-post: 
kristoffer.bakke@sammen.no