Sammen sitt styre

Styret vårt består av representanter fra skolene, våre ansatte og studenter. Styreleder er en student!

Styret har ti medlemmer, hvorav fem er studenter, tre er valgt blant de ansatte og to representerer er oppnevnt av  de største utdanningsinstitusjonene, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen. Norges Handelshøyskole har observatørstatus i styret. Styremedlemmene velges for to år av gangen. 

Sammen er brukerstyrt ved at studentene har flertall i styret ved styreleders dobbeltstemme. Gjennom brukerstyringen har studentene avgjørende innflytelse på prioriteringer og strategier. 

Studentene i styret velges av Velferdstinget som er sammensatt av representanter for studentene ved de utdanningsinstitusjonene som er medlemmer i Sammen. Styreleder er alltid en student.

Styret beslutter blant annet Sammen sin interne organisering, samt organisasjonens strategiske prioriteringer, budsjett og investeringer. Og styret har det overordnede ansvaret for studentsamskipnaden.

Les mer om Sammens styresaker her

Medlemmer i styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet 2022: 

Studentvalgte:
Amalie Johnsen Lunde (styreleder)            NHH
Oda Bjerkan                                                       HK
Sunniva Bakke                                                  HVL
Håvard Rørtveit                                                UiB
Emilie Flønes                                                    UiB

Ansattvalgte: 
Heidi Berg                                     Ansattrepresentant
Ina Berg-Vonli                              Ansattrepresentant
Berit Christine Nestås                Ansattrepresentant

Utnevnt av UiB og HVL:
Christen Soleim, Avdelingsdirektør for Studieavdelingen UiB
Helge Skugstad, Direktør for økonomi og arealforvaltning ved HVL.

Observatør utnevnt av NHH:
Geir Mikalsen, Direktør for kommunikasjon og fagressurser                                                                                     

Kontaktinformasjon:
Styreleder: Amalie Johnsen Lunde
E-post: amalie.lunde@sammen.no