Saman sitt styre

Styret vårt består av representantar frå skulane, våre tilsette og studentar. Styreleiar er en student!
Studentsamskipnaden på Vestlandet er brukerstyrt ved at studentene har flertall i styret. Gjennom brukerstyringen har studentene avgjørende innflytelse på prioriteringer og strategier.

Samaner brukarstyrd ved at studentane har fleirtal i styret. Gjennom brukerstyringa har studentene avgjerande innflytelse på prioriteringar og strategiar. 

Styret har ti medlemmar, der fem er studentar, tre er vald blant dei tilsette og to representantar er oppnemd av  dei største utdanningsinstitusjonane, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen. Norges Handelshøyskole har observatørstatus i styret. Styremedlemmane vert vald for to år av gangen.

Studentane utgjer eit fleirtal i styret ved styreleiars dobbeltstemme. Studentane i styret veljas av Velferdstinget som er samansett av representantar for studentane ved dei utdanningsinstitusjonane som er medlemmar i Saman. Styreleiar er alltid ein student.
Styret-2017-til-web.jpg

Medlemmar i styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet 2017:

Magnus Brekke Nygaard, styreleder, student  UiB

Eivind Brandt, nestleder, student UiB

Vilde Glosemeyer Havrevold, student UiB

Edle-Christine Flater,  student HVL

Jens Aarre Seip, student  NHH

Heidi Berg, tilsett 

Gunn Berit Uglum, tilsett

Ina Berg-Vonli, ansatt

Berit Rokne, rektor HVL

Dag Rune Olsen, rektor UiB

Sigbjørn Råsberg, rådgiver NHH (observatør)

Kontaktinformasjon:
Styreleiar Magnus Brekke Nygaard: e-post: magnus.nygaard@sib.no
Telefon: 984 14 983