Saman sitt styre

Styret vårt består av representantar frå skulane, våre tilsette og studentar. Styreleiar er en student!

Styret har ti medlemmar, der fem er studentar, tre er vald blant dei tilsette og to representantar er oppnemd av  dei største utdanningsinstitusjonane, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen. Norges Handelshøyskole har observatørstatus i styret. Styremedlemmane vert vald for to år av gangen.

Saman er brukarstyrd ved at studentane har fleirtal i styret ved styreleiars dobbeltstemme. Gjennom brukerstyringa har studentene avgjerande innflytelse på prioriteringar og strategiar. 

Studentane i styret veljas av Velferdstinget som er samansett av representantar for studentane ved dei utdanningsinstitusjonane som er medlemmar i Saman. Styreleiar er alltid ein student.

Les meir om Saman sine styresakar her

Medlemmar i styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet 2019:

Kristoffer Bakke (styreleiar)                   NHH
Karoline Kongshaug                                 NHH
Øyvind Hatland                                          HVL
Oda Bjerkan                                                UiB/UiT
Espen Vaage                                               UiB         

Heidi Berg                                                    Ansattrepresentant
Ina Berg-Vonli                                             Ansattrepresentant
Berit Christine Nestås                               Ansattrepresentant

Dag Rune Olsen, rektor                           UiB
Berit Rokne, rektor                                    HVL

Observatør utnevnt av NHH:
Gunnar E. Christensen, prorektor                                                                                           

Kontaktinformasjon:
Styreleiar, Kristoffer Bakke.  
kristoffer.bakke@sammen.no