Saman sitt styre

Styret vårt består av representantar frå skulane, våre tilsette og studentar. Styreleiar er en student!

Styret har ti medlemmar, der fem er studentar, tre er vald blant dei tilsette og to representantar er oppnemd av  dei største utdanningsinstitusjonane, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen. Norges Handelshøyskole har observatørstatus i styret. Styremedlemmane vert vald for to år av gangen.

Saman er brukarstyrd ved at studentane har fleirtal i styret ved styreleiars dobbeltstemme. Gjennom brukerstyringa har studentene avgjerande innflytelse på prioriteringar og strategiar. 

Studentane i styret veljas av Velferdstinget som er samansett av representantar for studentane ved dei utdanningsinstitusjonane som er medlemmar i Saman. Styreleiar er alltid ein student.

Les meir om Sammens styresaker her

Medlemmar i styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet 2019:

Studentvalgt:
Amalie Johnsen Lunde (styreleiar)                   NHH
Oda Bjerkan                                                             HK
Sunniva Bakke                                                        HVL
Håvard Rørtveit                                                       UiB
Emilie Flønes                                                           UiB

Ansattvalgt: 
Heidi Berg                                     Ansattrepresentant
Ina Berg-Vonli                              Ansattrepresentant
Berit Christine Nestås                Ansattrepresentant

Utnevnt av UiB og HVL:
Christen Soleim, Avdelingsdirektør for Studieavdelingen UiB
Helge Skugstad, Direktør for økonomi og arealforvaltning ved HVL.

Observatør utnevnt av NHH:
Geir Mikalsen, Direktør for kommunikasjon og fagressurser                                                                                     

Kontaktinformasjon:
Styreleder: Amalie Johnsen Lunde
E-post: amalie.lunde@sammen.no