Saman sitt styre

Styret vårt består av representantar frå skulane, våre tilsette og studentar. Styreleiar er en student!

Styret til Saman har ti medlemmar, der fem er studentar, tre er vald blant dei tilsette og to representantar er oppnevnt av  dei største utdanningsinstitusjonane, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen. Norges Handelshøyskole har observatørstatus i styret. Styremedlemane blir valgt for to år om gongen.

Saman er brukarstyrd ved at studentane har fleirtal i styret, dette ved styreleiar si dobbeltstemme. Gjennom brukerstyringa har studentene avgjerande påverknad på prioriteringar og strategiar. 

Studentane i styret blir valgt av Velferdstinget som er sett saman av representantar for studentane ved dei utdanningsinstitusjonane som er medlemar i Saman. Styreleiar er alltid ein student.

Les meir om Sammens styresaker her

Medlemmer i styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet 2022: 

Studentvalgte:
Amalie Johnsen Lunde (styreleder)            NHH
Oda Bjerkan                                                       HK
Sunniva Bakke                                                  HVL
Håvard Rørtveit                                                UiB
Emilie Flønes                                                    UiB

Ansattvalgte: 
Heidi Berg                                     Ansattrepresentant
Ina Berg-Vonli                              Ansattrepresentant
Berit Christine Nestås                Ansattrepresentant

Utnemd av UiB og HVL:
Christen Soleim, Avdelingsdirektør for Studieavdelingen UiB
Helge Skugstad, Direktør for økonomi og arealforvaltning ved HVL.

Observatør utnemd av NHH:
Geir Mikalsen, Direktør for kommunikasjon og fagressurser                                                                                     

Kontaktinformasjon:
Styreleder: Amalie Johnsen Lunde
E-post: amalie.lunde@sammen.no