Saman sitt styre

Styret vårt består av representantar frå skulane, våre tilsette og studentar. Styreleiar er en student!

Styret til Saman har ti medlemmar, der fem er studentar, tre er vald blant dei tilsette og to representantar er oppnevnt av  dei største utdanningsinstitusjonane, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen. Norges Handelshøyskole har observatørstatus i styret. Styremedlemane blir valgt for to år om gongen.

Saman er brukarstyrd ved at studentane har fleirtal i styret, dette ved styreleiar si dobbeltstemme. Gjennom brukerstyringa har studentene avgjerande påverknad på prioriteringar og strategiar. 

Studentane i styret blir valgt av Velferdstinget som er sett saman av representantar for studentane ved dei utdanningsinstitusjonane som er medlemar i Saman. Styreleiar er alltid ein student.

Les meir om Saman sine styresaker her.

Medlemmer i styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet 2021: 

Amalie Johnsen Lunde (styreleiar)                 NHH                          
Oda Bjerkan                                                          Høyskolen Kristiania      
Sunniva Bakke                                                      HVL                                    
Håvard Rørtveit                                                    UiB                                     
Aron Hagos                                                            UiB      

Heidi Berg                                      Tilsettrepresentant
Ina Berg-Vonli                              Tilsettrepresentant
Berit Christine Nestås                Tilsettrepresentant

Oddrun Samdal, viserektor for utdanning UiB
Bjørg Kristin Selvik, prorektor  HVL

Observatør utnevnt av NHH:
Gunnar E. Christensen, prorektor                                                                                          

Kontaktinformasjon:
Styreleiar: Amalie Johnsen Lunde
E-post: amalie.lunde@sammen.no