Saman Helsefond

Har du hatt store utgifter relatert til helse kan du søka til oss om stønad/refusjon. Sjå her kva du kan få dekka.

Dette kan du få innvilga stønad for

Merk: utgiftene du søker om stønad til kan ikkje vere eldre enn 6 månader.

 • Psykolog: Ein kan få stønad til psykologbehandling som kjem inn under eigenandelstak 1 hjå Helfo.  Dine eigenandelar finn du ved å logga deg inn på helsenorge.no. Utgiftene dekkast frå første krone og opp til eigenandelstaket. Utgifter over dette vil frikort dekke.

  Utgiftene må dokumenterast med utskrift av eigenandelane frå helsenorge.no.
  OBS! Ved behandling hjå poliklinikk må det i tillegg dokumenterast at dette gjeld poliklinikk for psykisk helse/DPS anten i form av kvitteringar eller utskrift av timane hjå poliklinikken.

 • Tannlege: I regionane utanfor Bergen kan du søke stønad for naudsynt behandling utført hjå tannlege. Ein kan få innvilga stønad på inntil 50% av utgiftene. Ei standard undersøking med røntgen og puss av tannstein utan vidare behandling er rekna som ein normal utgift, og vert ikkje innvilga stønad for. Kosmetisk behandling er ikkje rekna som naudsynt.

  Utgiftene må dokumenteras med kvittering på betalt behandling og stadfesting frå behandlar på at behandlinga var naudsynt.

 • Tannskade: Det gis stønad til reparasjon av tenner som blir skada i forbindelse med ulukker og fall. Stønaden er på 50 % av utgiftene, etter at eventuell annan inndekning frå det offentlege eller forsikringar er trekt frå. Det er ei maksgrense på kr. 20 000,- utbetalt stønad per student per år.

  Utgiftene må dokumenteras med kvittering med behandlingsdato og betalt beløp for kvar behandling (evt. dokumentasjon på kva som allereie er dekka av andre v/forsikring eller offentlege instansar) og dokumentasjon på ulukka/skaden.

 • Transport: Det gis stønad på inntil 50% av utgiftene til transport dersom skade gjer det umogleg å nytte offentlege transportmiddel mellom studiebustad og lærestad. Ein kan då få stønad til ein t/r per vekedag (ikkje heilagdag eller helg) i inntil 4 veker rekna frå dato til dato.

  Reise til og frå behandling kan ein få dekka av det offentlege hjå Pasientreiser.

  Utgiftene må dokumenteras med attest frå lege på at ein ikkje kan nytta offentlege transportmidlar mellom heim og skule grunna skade/sjukdom og kvittering for taxiutgifter påført dato, heime- og skuleadresse


Generelle rammer og vilkår for å kunne søke stønad

 • Ein må vere student ved HVL og ha betalt semesteravgift for gjeldande semester behandlinga er utført.
 • Det vert ikkje gjort utbetaling på beløp under kr 100,-.
 • Søknadar med manglande dokumentasjon vert ikkje behandla.
 • Studieåret reknast frå 15. august til 30. juni for avgangsstudentar. Avgangsstudentar kan ikkje motta stønad for behandling utførd etter 30. juni (31. desember dersom studiet avsluttast etter haustsemesteret). Skal du studera vidare hjå HVL vil sommaren inngå i førre studieår, slik at studieåret reknast frå 15. august til 14. august
 • Søknaden må vere levert innanfor gjeldande søknadsfrist