Søke bustad

Informasjon om søknadsprosessen

Kven kan søke?

Alle som er studentar eller som søker om å bli studentar ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) sine utdanningar eller Fagskulen på Vestlandet, som har fylt 18 år kan søke om studentbustad i Sogndal og Førde. Andre studenter kan også søke, men vil ikkje bli prioritert. 

Du kan lese meir om dette i vårt tildelingsreglement.

Søknadsfrist

Vi tildeler bustadar gjennom heile året når vi får noko ledig. Med unntak av hovudtildeling(bustad frå august) har vi ingen søkandsfrist, og ein kan søke heile året.

Om du ønsker studentbustad frå 1. august 2022 må du søke innan 15. mai for å bli med på hovudtildelinga av hyblar/leilegheiter.  Hovudtildelinga startar veka etterpå. Vi opner normalt for søknadar til neste studieår i januar.

Du kan få studentbustad frå 1. august sjølv om du søker etter fristen, legg inn ein søknad! Ledige bustadar blir tildelt fortløpande etter hovudtildelinga i mai. 

Slik søker du

Gå inn på https://bo.sammen.no/login for å logge deg inn på Min side. Er du ikkje registrert frå før må du opprette ny konto først.

Gå inn på søk/søk bolig og registrer ønskene dine. Her vil du få opp ulike val av ventelister å søke i.

Treng du bustad frå studiestart må du søke i venteliste som heiter 'Sogndal - 1. August 2022' for å bli med i hovudtildelinga. Prioritèr ønska dine og trykk lagre. Du vil no få opp dine aktive søknader på 'søk bolig' etter at du har lagra.
OBS! Det vert ikkje sendt ut noko stadfesting om mottak av søknad på e-post. Så lenge søknaden din ligg lagra på din side er den aktiv.

Treng du hjelp til søknadsskjemaet kan du trykke her, eller sjå videoen under.

Søknadsbehandling

Du kan følge status på søknaden din ved å logge deg inn på Min side Du kan endre søknaden fram til du eventuelt får tildelt studentbustad. 

"Tilbud" betyr at me har sendt deg ein leigeavtale på e-post som må signerast innan akseptfristen.

Tildeling av bustad

For dei som er med i hovudtildelinga av bustadar, startar utsendinga av leigeavtalar veka etter søknadsfristen. Resten av året sender me ut leigeavtalane fortløpande. 

Dersom me kan oppfylle ønsket ditt om studentbustad finn du leigeavtalen din på Min side. Du vil få melding på e-post om dette. For å takke ja til tilbodet må du signere i eGreement med Bank-ID, mobilnummer eller manuelt returnere signert leigeavtale per henvendelse på bo.sammen.no innan svarfristen i kontrakten. Søknaden din fell ut av ventelista når du har fått eit tilbod, så takkar du nei til det må du søke på nytt dersom du framleis ønskjer bustad hjå oss.

OBS! Merk at du ved signering er pliktig å dekke husleige ut ei eventuell bindings- og oppseiingstid.

Kor lenge kan jeg bu i bustaden?

Du vil få tilbod om ny leigeavtale om våren, og kan fornye i inntil 5 år. Etter dette må ein søke særskilt om å fornye vidare.

Eg veit ikkje om eg får studieplass til hausten

Du kan likevel søke og eventuelt takke nei til tilbodet etter følgjande reglar viss du ikkje får studieplass(gjeld berre leigeavtalar frå 1. august 2022):

  • Dersom du gir beskjed før 23. juli vil me løyse deg frå avtalen og returnere depositum så fort som råd.
  • Seier du opp avtalen etter 23. juli vil det bli behandla som ei ordinær avtale med vilkår for oppseiing, jf. leigeavtalen § 2.

Melding om kansellering må sendast skriftleg via henvendelse på bo.sammen.no eller til bustad@sammen.no. Kanselleringa er berre gyldig når du har fått stadfesting om motteke/godkjend kansellering.

Særskilt grunnlag

Dersom du treng eit spesielt bu-miljø eller ein tilrettelagt bu-situasjon er det viktig at Saman får beskjed om dette før søknadsfristen. Send dokumentasjon om dette samstundes som du sender søknaden. 

Studentbustader for funksjonshemma
Me tilbyr tilrettelagte studentbustader til funksjonshemma. I Førde finn du desse i Hamretunet.

Barn
Dersom du har eller ventar barn kan du søke familiebustad. Me har familiebustader i Hamretunet.

Husdyr
Dyrehald er ikkje tillate. Unntak vert gjort for førarhundar.

Kommunikasjon om studentbustad skjer gjennom SMS og e-post. Det er difor viktig at du sjekkar at e-post frå Saman ikkje hamnar i spam-mappa di. Gjer den det er det viktig at du endrar innstillingane dine slik at vi blir ein 'godkjent avsendar'.