Økonomi

Depositum

Innbetaling
For å kunne få utlevert nøklane til bustaden din må depositumet vere registrert innbetalt.
Giro for innbetaling av depositum finn du som siste side (s.7) i leigeavtalen din på Boligtorget.

Dette kan bli trekt frå depositumet etter utflytting

  • Utestående husleige
  • Utgifter til oppretting av skadar/manglar ved bustaden
  • Andre utestående krav som følgje av leigetilhøvet og leigeavtalen

Tilbakebetaling

Det er viktig at du legg inn kontonummeret du ønskjer tilbakebetaling til på Boligtorget før du flytter ut. Det er dette kontonummeret vi kjem til å nytta ved utbetaling.

Husleige/faktura

Saman sender ikkje ut papirfaktura. 
Faktura frå oss finn du under økonomi på Boligtorget.
Første husleige vert ikkje fakturert før etter du er registrert innflytta.
Etter dette vert husleiga fakturert første arbeidsdag i månaden og har forfall den 15. kver månad. 

Prisliste for husleige 01.08.2018-31.07.2019

Problem med å betala innan forfall?

Ta kontakt så snart du oppdager at det kan bli problematisk å betala innan fristen slik at vi kan prøve å finna ei løysing saman. 

Høyrer vi ikkje noko frå deg, og husleiga ikkje er betald innan forfall vert det sendt ut inkassovarsel. 
Har du framleis ikkje betalt innan forfall på inkassovarselet vert saka sendt vidare til inkasso og du risikerer både oppseiing og betalingsanmerking. 

Vipps rekning.jpg