Medlemsvilkår og Avtalegiro

Rettigheter og plikter for medlemmer av Sammen Trening i Bergen:

Avtalevilkår for medlemskap ved Trene Sammen

1.         Medlemskap
Medlemskap ved Trene Sammen er personlig, og kan ikke overdras eller på annen måte brukes av 3. part. I vilkårene defineres avtalepartene som Trene Sammen og Medlemmet.  Vilkårene er en del av Medlemsavtalen og vil sammen med innmeldingsprosedyren være Medlemsavtalen. Egne vilkår gjelder for klatrevegg/buldrerom. Trene Sammen har egne trivselsregler som må følges.  

2.         Antidoping
Sammen Trening har en avtale med Antidoping Norge for å holde sentrene frie for doping. Som medlem hos Sammen Trening bekrefter du å ikke bruke noen form for stimuli eller doping som står oppført på Antidoping Norge sin liste. Listen kan til enhver tid finnes på www.antidoping.no . Ved mistanke kan du bli bedt om å frivillig skrive under på et egenerklæringsskjema og la deg dopingteste. En positiv dopingtest, unnlatelse av signatur av egenerklæringsskjema eller å unnlate å møte til dopingtest anses som vesentlig mislighold av medlemsavtalen, og vil føre til oppheving av avtalen med øyeblikkelig virkning

3.         Personopplysninger
Vi viser til vår overordnede personvernerklæring

https://www.sammen.no/no/bergen/personvern

Utover dette gjelder følgende:
Medlemmet samtykker til at trene sammen registrerer og lagrer ikke-sensitive opplysninger om kunden. Informasjon som lagres er; navn, adresse, e-post, telefonnummer, elektronisk signatur (kryptert), foto, bruk av senteret, samt betalingsinformasjon. Denne informasjonen lagres for å ivareta medlemmets og trene sammen sin administrasjon av medlemmets interesser. Informasjon kan brukes til å sende ut informasjon om forandringer av medlemskapet og ren praktisk informasjon. F.eks. endring av åpningstider og timer o.l. Foto av kunde vil ikke under noen omstendigheter brukes til annet enn identifikasjon av medlemmet ved adgangskontroll.

Trene sammen lagrer treningshistorikken til hvert enkelt medlem. Historikken brukes i samråd med medlemmet dersom medlemmet vil bruke dette til sin treningsdagbok eller videreutvikling. Trene sammen vil bruke anonymisert treningsdata og demografisk persondata for å fange opp trender og utvikling som kan gjøre trene sammen sitt produkt bedre. Trene sammen vil alltid anonymisere brukerdata for statistiske formål.

Følgende systemer brukes til behandling av dine data. Og vi har databehandleravtaler i tilfeller hvor vi benytter eksterne leverandører:

 • Exceline - Medlemsregister med innmeldingsdata og betalingshistorikk
 • Ibooking - Booking av gruppetimer, utsending av sms og epost knyttet til gruppetimer
 • CrediCare og Remind – Fakturering, betalingsoppfølging og inkasso

Innsyn fra medlemmet
Medlemmet har rett til innsyn i sin treningshistorikk og kan be om å få denne slettet. Trene sammen vil så snart det er mulig og innen to uker slette dette fra medlemmets profil. Dersom du ønsker sletting, se kontaktinformasjon i vår overordnede personvernerklæring (se lenke over). Du kan også henvende deg direkte til ditt treningssenter. Se kontaktinfo på vår hjemmeside.

Utleveres opplysningene til tredjeparter? 
Sammen benytter seg av underleverandører for å levere, utvikle og forbedre tjenestene våre. Disse underleverandørene har ikke tillatelse til å benytte personalopplysninger for andre formål. Underleverandørene blir da databehandlere og Sammen forblir behandlingsansvarlige. Sammen inngår databehandleravtaler med alle databehandlere som mottar, behandler og lagrer personopplysninger fra Sammen.

Informasjon til medlemmet og markedsføring
Ved inngåelse av medlemsavtalen innhentes samtykke fra medlemmet til at Trene sammen kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor medlemmet, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, e-post m. fl.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, iht. markedsføringslovens § 15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke. Markedsaktiviteter basert på dette samtykke kan medlemmet selv administrere via «Mine sider» på nettsiden. Medlemmet kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder endringer av medlemsvilkår eller endring av medlemsavtalen.

Dersom medlemmet følger Trene sammen på sosiale medier (f.eks Facebook eller Instagram) må medlemmet regne med at de vil motta informasjon og markedsføring gjennom disse kanalene. Dersom medlemmet ikke ønsker denne informasjonen / avbestille oppdateringer gjøres det gjennom innstillinger i disse applikasjonene. Trene Sammen vil ikke bruke sosiale medier til å markedsføre og informere om annet enn sine egne og partneres produkter.

4.         Hva dekker medlemskapet
Medlemskap i Trene sammen gir tilgang til hele senteret og alle produkter hvor man ikke trenger opplæring. Unntaket er Squash, Personlig trening,e-sport, og kurs som betales etter gjeldende priser, og hovedsakelig til en fordelaktig medlemspris. Senteret kan (delvis) bli avstengt i kortere perioder i forbindelse med eksamen, vedlikehold, eventer o.l. Trene Sammen vil i så fall forsøke å tilrettelegge for alternativer der dette er mulig.

5.         Kontant medlemskap
Ved kontant avtale betaler man forskuddsvis og medlemskapet er gyldig fra dato til dato. 

6.         Avtalegiro 12 mnd bindingstid

 • Medlemskapsperioden for avtalegiro med binding er bundet i 12 måneder, og deretter løpende med 1 måned oppsigelsestid
 • Medlemskapsperioden for avtalegiro uten binding er løpende med 1 måned oppsigelsestid (minimum 2 måneder varighet)
 • Ved oppsigelse opphører medlemskapet ved utgangen av den første hele kalendermåneden, som kommer etter oppsigelsesmåneden
 • Ved inngåelse av medlemskap betales det kontant i resepsjonen for inneværende måned og for det første avtalegirotrekk, deretter via bank gjennom avtalegiro.
 • Terminbeløpet forfaller til betaling den 28. hver måned, og medlemmet er ansvarlig for at betaling utføres i tide via avtalegiro.
 • Betalingsforpliktelsen i henhold til kontrakten bortfaller ikke dersom medlemmet unnlater å benytte treningssenteret Medlemmet må selv informere om endring av bankkonto, e-post, o.l.
 • Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato, sendes kravet til 3.part for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldende regler i henhold til inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft
 • Oppsigelse skal sendes på epost til medlemsservice@sammen.no. Årsak til oppsigelse innenfor bindingstiden må dokumenteres (sensitive personopplysninger må ikke sendes via epost)
 • Sammen forbeholder seg retten til, med forutgående varsel minst en måned i forkant, å regulere medlemskapsprisen. En slik prisøkning vil imidlertid ikke gjøres for medlemmer som er innenfor avtalt bindingstid eller medlemskap betalt via kontaktkjøp
 • Studenter med dokumentert kortvarig studie kan innvilges kortere bindingstid.
 • Utenlandske studenter som ikke har norsk bankkonto kan innvilges sesongmedlemskap kontant.

7. Avbrudd (frysing) og oppsigelse av medlemskap: 

 • Trene sammen innvilger 1 mnd. frysing uten nærmere grunn som kan administreres av kunden selv via "mine sider" i vår nettportal.
 • Det innvilges t ikke avbrudd eller oppsigelse av medlemskapet ved ferieavvikling eller praksisperioder av mindre varighet.
 • Ved andre forhold som dokumentert flytting, utveksling, sykdom, eller lignende kan avbrudd eller oppsigelse innvilges ved søknad via e-post til medlemsservice@sammen.no. Oppsigelse pga. eksempelvis flytting innenfor bindingstid er gebyrbelagt tilsvarende 1 måned medlemskap.

8. Oppsigelse ved brudd på retningslinjer:  
Trene Sammen forbeholder seg retten til å si opp medlemskapet dersom medlemmet foretar brudd på Trene Sammen sine retningslinjer:  

 • Tyveri fra senteret/medlemmer eller misbruker treningsutstyret og/eller lokaler  
 • Misbruk av dopingmidler, rusmidler eller narkotika  
 • Ikke oppfyller Trene Sammen sin aldersgrense eller andre medlemsvilkår
 • På en eller annen måte opptrer i strid med Trene Sammen sine interesser og formål
 • Ikke overholder trivselsreglene på sentrene eller utviser truende adferd

9.         Medlemmet:  

 • Er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret. Dersom trene sammen ser åpenbare grunner til at treningen er skadelig for medlemmet vil senteret be om en samtale med mål om å hjelpe medlemmet til å korrigere eventuell treningsadferd
 • Aldersgrensen hos Trene Sammen sine medlemmer er fylte 15 år. Barn i alderen 13-15 år kan trene sammen med foreldre eller verger. Fram til fylte 18 år må foreldre/verge godkjenne medlemskapet. Eventuell avtalegiro på medlemmets konto må godkjennes av foresatte. Uriktig opplysning om alder fører til inndragelse av medlemskort. Legitimasjon skal fremvises dersom tvil om alder.
 • Forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som de ansatte ved senteret gir med hensyn til hygiene, oppførsel og generell trivsel. Regelbrudd kan føre til inndragelse av medlemskort.
 • Ved anvendelse av tilbud om rabatt eller refusjon for midlertidig stengt periode eller andre mangler fraskriver en seg retten til videre rabatt/refusjon.
 • Trene Sammen tillater ikke bruk av magetopp eller singlet i sine åpne treningsareler. 
 • Ved glemt treningskort får man en anmerkning, og ved tredje anmerkning (eller mistet kort) må medlemmet betale administrasjonsgebyr. Ved mistet chip er kunden selv ansvarlig for å melde ifra til senteret om dette.
 • Er selv ansvarlig for at sitt personlige medlemskort ikke brukes av andre personer. Ved brudd på denne bestemmelsen foreligger et gebyr på kr 1000,-
 • Er selv ansvarlig for å fremlegge gyldig student- eller ansattbevis ved kjøp av relevante medlemskap etter gjeldende regler. Medlemskapet erklæres ellers ugyldig og medlemmet må betale for bruk i henhold til ordinære priser.
 • Er selv ansvarlig for å si opp avtalegiromedlemskap med løpende kontraktstid og informere om endringer av student-/ansattstatus. Ved endring av student-/ansattstatus vil pris per måned for løpende medlemskap endres fra studentpris til eksternpris - også innenfor bindingstid - fra og med første måned forutsetningene for medlemskapet ikke er oppfylt.

10.       Trene Sammen forplikter seg med denne kontrakt å opprettholde samme standard på senteret som ved kontraktsinngåelse.

11.       Trene Sammen fraskriver seg ethvert ansvar for personskader og tap av eller skade på personlige eiendeler, med mindre dette er en direkte følge av at Trene Sammen har opptrådt uaktsomt.

12.       Medlemmer oppfordres til å låse alle eiendeler i skap i garderoben med egen hengelås. Bruk av garderobeskap er kun i forbindelse med trening. Eventuelle okkuperte skap tømmes etter stengetid.

13.      Trene Sammen er ikke ansvarlig for  kompensasjon for tap av tilgang til treningssenter ved naturkatastrofer, krig, eller andre ekstraordinære situasjoner (eks. pandemi) utenfor Sammen sin kontroll (Force majeure) utover tilbud om gratis forlengning av medlemskap eller rabatt på fremtidige betalinger tilsvarende utilgjengelig periode.

14.       Trene Sammen har normalt redusert åpningstid og gruppetreningsplan på helligdager, merkedager, jul, påske og medio juni til medio/ultimo august.

15.       Bruker av klatreveggen utenom organisert aktivitet i regi av Trene sammen forplikter seg til å ha gyldig Brattkort. Kunden forplikter seg til å følge de henvisninger og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende for klatrevegg og buldrerom.

Jeg samtykker til vilkårene over.