Medlemsvilkår og Avtalegiro

Rettigheter og plikter for medlemmer av Sammen Trening i Bergen:

Sammen Trening:

 • Har null toleranse for doping og kan utestenge kunder som benytter seg av alle former for dopingmidler
 • Skal holde apparater og lokaler i best mulig stand  
 • Kan med 7 dagers forvarsel holde stengt eller redusere tilbud og åpningstider i forhold til kundenes etterspørsel i eller forbindelse med ferieavvikling, helligdager og liknende
 • Fraskriver seg ethvert ansvar for personskader og tap av eller skade på personlige eiendeler, med mindre dette er en direkte følge av at Sammen Trening har opptrådt uaktsomt.   
 • Personopplysninger: Sammen foretar adgangskontroll, ved at medlemmet registrerer medlemskort i resepsjonen. All informasjon lagret i Sammens medlemsdatabase vil kun benyttes internt og vil ikke videreformidles til andre parter. Informasjon lagret ved inngåelse av medlemskap vil bli slettet senest ett år etter oppsigelse. Behandlingsansvarlig for personopplysninger er Studentsamskipnaden på Vestlandet.
 • Fastsetter de regler som gjelder i senteret  

Medlemmet:  

 • Er selv ansvarlig for å være helsemesig skikket til å benytte senteret  
 • Aldersgrensen for Sammen Trening sine medlemmer er fylte 15 år, legitimasjon må fremvises  
 • Forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som de ansatte ved senteret gir  
 • Ved glemt treningskort får man en anmerkning, og ved fjerde anmerkning (eller mistet kort) må medlemmet betale administrasjonsgebyr på kr 60,-
 • Plikter å melde fra om adresseendring
 • Er selv ansvarlig for at sitt personlige medlemskortet ikke brukes av andre personer. Ved brudd på denne bestemmelsen foreligger et gebyr på kr 1000,-
 • Ved mistet kort er kunden selv ansvarlig for å melde i ifra til senteret om dette.

Avbrudd av medlemskap:  

 • Ved kjøp av medlemskap gjelder avtaleloven  
 • Det innvilges ikke avbrudd av medlemskapet ved ferieavvikling eller praksisperioder  
 • Ved andre forhold som dokumentert flytting eller sykdom kan avbrudd/frysing innvilges ved å sende en epost til ditt senter.
 • Oppsigelse må gjøres på epost eller direkte i resepsjonen

Oppsigelse av medlemskapet:  

Sammen forbeholder seg retten til å si opp medlemskapet med medlemmet dersom vedkommende foretar brudd på Sammen Trening sine retningslinjer:  

 • Tyveri fra senteret eller dets medlemmer  
 • Misbruk av dopingmidler, rusmidler eller narkotika  
 • Ikke oppfyller SammenTrening sin aldersgrense  
 • På en eller annen måte opptrer i strid med Sammen Trening sine interesser og formål  - opptrer truende overfor ansatte eller medlemmer  
 • Ikke overholder trivselsreglene på sentrene  
 • Misbruker treningsutstyret og/eller lokaler  
 • Idrettslag og lignende kan ikke benytte Sammen Trening sine styrketreningsfasiliteter til organisert gruppetrening

AvtaleGiro:

 • Medlemskapsperioden for avtalegiro med binding er bundet i 12 måneder, og deretter løpende med 1 måned oppsigelsestid
 • Medlemskapsperioden for avtalegiro uten binding er løpende med 1 måned oppsigelsestid
 • Ved oppsigelse opphører medlemskapet ved utgangen av den første hele kalendermåneden, som kommer etter oppsigelsesmåneden
 • Ved inngåelse av medlemskap betales det kontant i resepsjonen for innehværende mnd og for det første AvtaleGiro-trekk.
 • Når Avtalegiro-fullmakten er opprettet i medlemmets bank og Sammen har mottatt fullmakten i sitt medlemssystem, kan første Avtalegirotrekk foretas
 • Det kan ta opptil 2-6 uker for medlemmets bank å behandle fullmakten
 • Terminbeløpet forfaller til betaling den 28. hver måned
 • Terminbeløpet blir trukket fra medlemmets konto uavhengig av treningsmengde
  Medlemmet må selv sørge for at bankforbindelsen trekker avtalt månedlig beløp fra korrekt konto ved endring av bankkonto.
 • Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato, sendes kravet til 3.part for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldende regler iht inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft
 • Oppsigelse skal sendes på epost til ditt senter. Årsak til oppsigelse innenfor bindingstiden må dokumenteres.
 • Sammen forbeholder seg retten til, med forutgående varsel minst en måned i forkant, å regulere medlemskapsprisen. En slik prisøkning vil imidlertid ikke gjøres for medlemmer som er innenfor avtalt bindingstid eller medlemskap betalt via kontaktkjøp