Ord og uttrykk

Begreper det er kjent å kjenne til ved opprettelsen av en studentorganisasjon

Oppstartsgruppe: 

Et midlertidig styre som forbereder dannelsen av foreningen som nødvendige dokumenter, konstituerende møte, formål med foreningen m.m. Dette er som regel de menneskene som går med et ønske om å starte en forening. Dersom du er alene, men har en god ide til en forening kan du invitere inn andre til å delta i oppstarten. Dette kan du gjøre ved å invitere åpent fra plakater på fakultetet ditt eller gjennom et åpent Facebook-arrangement til et informasjonsmøte om foreningen. dokumenter, konstituerende møte, formål med foreningen m.m. 

Vedtekter:  

Foreningens lover som definerer navn, formål og regulerer driften. Vi har lagt ut en egen mal for vedtekter på våre nettsider. 

Budsjett:  

Plan over foreningens økonomiske prioriteringer som beskriver hvilke inntekter foreningen skal ha og hva foreningen skal bruke penger på i den kommende perioden. En budsjettperiode følger som regel kalenderår, men man kan også ha kortere perioder på et semester. Med kortere perioder unngår man at foreningen bestemmer hva «det neste styret» skal bruker av penger. Se også våre budsjett- og regnskapsmaler, som ligger på nettsida vår.  

Konstituerende møte/stiftelsesmøte:  

Møte der foreningen opprettes. Her velges foreningens første styre, og vedtektene bestemmes. Foreningen kan også vedta budsjett for kommende periode på stiftelsesmøtet. 

Generalforsamling/årsmøte/GF: 

De fleste foreningene har en bestemmelse i vedtektene sine om at det skal avholdes generalforsamling enten hvert semester eller en gang i året. På dette møtet velges nytt styre i foreningen, og man kan gjøre vedtektsendringer. I tillegg er det vanlig å ha en gjennomgang av rapporter (Beretning om drift siste året, samt regnskap), og nye planer bestemmes (Handlingsplaner og budsjett). 

Protokoll:  

Det skal skrives protokoll (referat fra møtet) fra Stiftelsesmøte eller generalforsamling. Disse skal «bekreftes» av to protokollunderskrivere som skal signere referat. 

Referent:  

Person som skriver protokoll/referat fra møte.