SHoT 2022: En av tre studenter har alvorlige psykiske plager

35 % av norske studenter opplever alvorlige psykiske plager, viser Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2022. Tall fra Bergen er noe lavere (33%).

– I 2010 var det én av seks studenter som opplevde alvorlige psykiske plager, og nå er det én av tre. Tallet har gått ned siden tilleggsundersøkelsen i 2021, men utviklingen over tid viser en negativ trend.

Studentsamskipnadene Sammen, Sit og SiO står bak Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel, som gjennomføres av Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen er gjennomført i februar til april i år.

– Undersøkelsen er gjennomført i halen av koronapandemien. Vi er inne i en brytningstid med økende digitalisering både av studiehverdagen og samfunnet. Vi ser at studiehverdagen endres som følge av dette, både positivt og negativt. Her blir det viktig å finne en god balanse som møter studentenes behov, sier Kari-Jussie Lønning leder for SHoT undersøkelsen.

 

Større forskjeller i psykisk helse og livskvalitet
Psykisk helse er blitt en stadig viktigere problemstilling i studentvelferden. SHoT-undersøkelsen viser en jevn økning av antallet studenter som rapporterer å ha alvorlige psykiske plager siden SHoT første gang ble gjennomført i 2010. I 2010 oppga 18 % av studentene at de hadde alvorlige psykiske plager, mens det i 2022 er 35 % nasjonalt.

Forekomsten og nivået av psykiske plager er fremdeles langt høyere blant de kvinnelige enn de mannlige studentene. Det er ingen klare aldersforskjeller i forekomsten av psykiske plager, selv om nivået er noe lavere blant de eldste studentene. Andelen studenter med alvorlige psykiske plager ligger klart høyere enn andelen i samme aldersgruppe i øvrig befolkning.

 

Studentene søker om hjelp

Totalt oppgir 23 % av studentene i vest (tilknyttet Studentsamskipnaden på Vestlandet og i Stavanger) å ha søkt hjelp for psykiske plager siste 12 måneder, og 4 % oppgir at de har søkt, men ikke fått hjelp. Her er andelen som har søkt om hjelp langt større hos kvinnelige enn mannlige studenter. Av de som har benyttet seg av psykolog eller psykiater i vest oppgir 51% at de har benyttet seg av Studentsamskipnadene sitt tilbud.

- Det er godt å se at mange kjenner til og bruker tilbudet vårt, sier sjefspsykolog ved Sammen Psykisk Helse i Bergen Øystein Sandven.


Fornøyde med studiested og mottak
Et klart flertall av studentene i Bergen (71 %) er fornøyde med studiestedet og majoriteten (85 %) svarer at de er blitt godt mottatt på nåværende studieprogram.

79 % av studentene i Bergen rapporterer at de deltok i fadderordningen da de var nye som studenter, og noen flere kvinnelige enn mannlige studenter deltok i fadderordningen i Bergen. Andelen studenter som deltar i fadderordningen har sunket noe siden 2018.

 

Studentorganisasjonen sentrale
Et sentralt formål med SHoT-undersøkelsen er å gi innsikt i hvordan studentene har det og hvordan velferdstilbudet til studenter kan bedres.

SHoT undersøkelsen berører også tema ensomhet og 27% av studentene i Bergen oppgir at de savner noen å være sammen med, 19% av studentene svarer at de ofte eller svært ofte føler seg utenfor. Tallene fra SHOT-funnene viser også tydelig at studentorganisasjoner og –foreninger er viktige for studentenes sosiale nettverk. I Bergen er Sara Mørland leder for Det Akademiske Kvarter, et studentkulturhus drevet av frivillige studenter. Hun sier at de tydelig merket at studentorganisasjonene ble enda viktigere for studentenes nettverksbygging under pandemien.

- Under pandemien var det spesielt mange som ble med midt i semesteret.  Mye av undervisningen var digital og det gjorde det enda vanskeligere å bli kjent med andre på studiet.

På Kvarteret er det et fokus på å ha ulike sosiale tilbud for de frivillige, med alt fra jevnlige internfester til familiemiddager.

 

Bli med på ting!
Mørland oppfordrer studentene til å være med på ting, og til å ta seg tid til å bli kjent med de ulike mulighetene i studentbyen.

- Det kan ta litt tid å finne de menneskene man trenger, og har lyst til å være med. Da kan det være lurt å se seg rundt utenfor studiet. Studentorganisasjonene vil ha akkurat deg med og vil at du skal bli en del av fellesskapet, sier Mørland.

 

Om SHoT undersøkelsen 2022
Nær 60 000 norske studenter har svart på årets undersøkelse. Det er Studentsamskipnadene Sammen, Sit og SiO, som står bak SHoT som gjennomføres av Folkehelseinstituttet. SHoT er gjennomført hvert fjerde år siden 2010, med en tilleggsundersøkelse i 2021.

Last ned rapportene

SHoT lokal rapport for Studentsamskipnaden på Vestlandet

SHoT nasjonal rapport – hele undersøkelsen