Nasjonal kunstpris til Sammen-barnehage

Bortigard barnehage vant nasjonal pris for sitt kunstprosjekt MELLOM, SAMMEN.

Det er Nasjonalt Senter for Kunst og Kultur i Opplæring som deler ut prisen. Og Bortigard barnehage vant for prosjektet sitt «Mellom, Sammen». 

Målet for prosjektet var at barna skulle utvikle sin toleranse for hverandre gjennom arbeid med kunst. I tillegg til at kunstprosjektet skulle bidra til å skape samhold og felles opplevelser for de ulike kohortene i barnehagen ved hjelp av film, foto og utstillinger.


Kunstbarnehagen Bortigard 

Bortigard er en barnehage som til daglig har et stort fokus på kunst. Barnehagen er opptatt av at barns møte med kunst har egenverdi i opplevelsen her og nå, og ved å være en kunstbarnehage knytter de kunsten opp mot rammeplanen, og bruker kunsten som både læring og opplevelse. I Bortigards kunstneriske arbeid lærer barna at det finnes forskjellige typer uttrykk og mennesker. Ved å erfare hvordan man selv og andre opplever kunsten sammen, vil man se at mennesker oppfatter verden rundt seg ulikt. Dette mener barnehagen bidrar til større toleranse og kreativitet. Barna blir i barnehagehverdagen presentert for forskjellige kunstnere, materiale, kunstepoker og stiler. De får erfaring med at kunst ikke har en fasit, men gir rom for individuelle tolkninger og opplevelser.  

 

Om kunstprosjektet «Mellom, Sammen» 

Skrevet av kunstnerisk leder i Bortigard barnehage Ingrid Skarprud 

I våre kunstprosjekt ligg det eit ønske om å la barna få oppleve at kunstprosjektet blir arbeida med i heile barnehagen. Me vil at presentasjonar og møter med kunst og kunstnaren blir opplevingar i fellesskap på tvers av avdelingane. I detta prosjektet måtte me tenke annleis, då korona og inndeling i kohortar gjorde at me måtte finne fellesskapet på andre arenaer. Prosjekttittelen MELLOM, SAMMEN seier noko om kvar me kan la barna få desse felles opplevingane. Me er saman om eit felles prosjekt, men det er i mellomrommet me må dele.  

Inspirasjonskunstnare Sarah Sze og Yoko Ono

Dei utalte inspirasjonskunstnarane brukar forskjellige uttrykk i sin kunst. Heather Hanson jobbar kroppsleg i brytningspunktet mellom teikning og dans. Sarah Sze har ein taktil og finmotorisk tilnærming med sine konstruksjonar, mens Yoko Ono har ein filosofisk og kognitiv arbeidsmåte ved hjelp av sine instruksjonar.  

For å la barna oppleve fellesskapet- på tross av adskilte avdelingar, hadde me ein felles installasjon i uterommet. Den var inspirert av Sarah Sze sin kunst, og var ein skulptur/installasjon som utvikla seg gjennom prosjektet. Me er fire avdelingar på huset, og alle bidrog. Barna såg forandringar frå kvar gong dei var der. I uterommet hadde me og eit ønsketre inspirert av Yoko Ono. På denne måten skapte me noko saman. Samtidig jobba med for at personalet skal være autoritative voksne, som går inn i roller som kunstnerkarakterer. Sarah Sze var inspirasjon for en rollefigur i prosjektperioden. Sara Sze hadde ein kvit drakt, eit symbol på ryggen og en verktøykasse med utstyr ein trong for å jobbe i installasjonen. Figuren sin drakt gjorde at fleire voksne kunne gå inn i rollen. Rollefiguren var eit tydeleg signal for barna om at nå er me i ein kunstaktivitet. Når barna deltok i kunstaktiviteten fekk dei eit stempel som bevis på at dei hadde jobba med installasjonen den dagen. Gjennom dette arbeidet skal vi sikre at barna finner sin plass i fellesskapet. I kunstaktivitetene skal dei oppleve at deira initiativ blir løfta, samt utvikle toleranse for kvarandre.  

Fellesskap

Gjennom prosjektet vart same aktivitetar gjennomført på tvers av avdelingane. Nokre av desse aktivitetane vart delt digitalt, slik at barna fekk forsterka opplevinga av eit fellesskap og vart nysgjerrige på kunstuttrykka til kvarandre. I arbeidde med Yoko Ono og Heather Hansen hadde me eit utval av instruksjonar og musikk som alle tok utgangspunkt i. Ved å ha dette felles utgangspunktet var målet at barna kunne kjenna igjen instruksjonar og få ei oppleving av korleis andre barn har teikna til musikken. 

Rammefaktorer
Prosjektet varte i 7 veker og heile barnehagen var deltakande. Barnehagen er ca 90 barn i alder 0-6 år. Barna deltok innad i sine kohortar/ avdelingar, og vart delt inn i mindre grupper i enkelte kunstaktivitetar. Alle barn og tilsette var ein del av prosjektet.

Heather hanson2.JPG

Heather hanson3.JPG

Heather Hanson avspark.jpeg

sarah Sze installasjon 2.jpeg

Yoko Ono.JPG