Kandidatundersøkelsen 2020 - fra studier til jobb på Vestlandet

Hvor arbeider studentene etter at de er ferdig å studere, har de funnet seg til rette på arbeidsmarkedet og har studiene gitt de de ferdighetene de har behov for. Og ikke minst, har koronapandemien påvirket arbeidsmarkedet for de nyutdannede? Kandidatundersøkelsen gir deg svarene!

På oppdrag fra Sammen Karriere har ideas2evidence gjennomført Kandidatundersøkelsen 2020. Undersøkelsen rettet seg mot kandidater som avsluttet sin utdanning ved Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet eller Norges Handelshøyskole, i løpet av 2018.

Oppsummering av resultatene

Kandidatundersøkelsen 2020 finner at majoriteten av kandidatene fra
utdanningsinstitusjonene på Vestlandet er veltilpassede på arbeidsmarkedet.

Flere oppgir at de har relevant jobb og det er en vesentlig nedgang i andelen arbeidsledige. Få oppgir å være permittert, noe som er svært positivt sett i lys av koronapandemien.


Det er likevel sånn at noen utdanningsgrupper er bedre tilpasset til arbeidsmarkedet enn andre. Kandidater med bakgrunn fra humanistiske og kunstneriske fag opplever noe høyere grad av arbeidsledighet. Andelen er også noe høyere målt mot forrige undersøkelse. For kandidater
med ingeniørutdanning og matematisk-naturvitenskapelige fag, er det en betydelig nedgang i andelen arbeidsledige, til tross for lav oljepris.


Koronapandemien har satt sitt preg på arbeidsmarkedet og samfunnet for øvrig, men kandidatene på Vestlandet klarer seg i det store og det hele godt under denne krisen og svært få som opplever å ha blitt arbeidsledig som en direkte konsekvens av pandemien.


Vurderingen av studietiden

Når kandidatene skal oppsummere studietiden, finner vi følgende:

⧫ I vurderingen av ferdigheter kandidatene har tilegnet seg fra studiene, er det en klar tendens til at faglighet vurderes høyt.

⧫ Det er et klart ønske fra kandidatene om mer praksis i studiet.


⧫ 68 prosent av kandidatene ville valgt samme studium dersom de skulle begynne å studere i dag, eventuelt med en annen fagkombinasjon. Dette er fire prosentpoeng høyere enn i 2018-undersøkelsen.
⧫ 82 prosent av kandidatene arbeidet ved siden av studiene, 36 prosent hadde verv i en organisasjon og 23 prosent drev med frivillig arbeid.
⧫ 34 prosent hadde en eller annen form for utenlandsopphold i løpet av studiet.

Her finner du hele undersøkelsen