Samfunnssikkerhetens hus, Bergen Kommune

Samfunnssikkerhetens hus er en etat i Bergen kommune og skal legge til rette for effektiv ressursbruk, bedre samvirke, kompetansebygging og forskning innen samfunnssikkerhet og beredskap i regionen.

Samfunnssikkerhetens hus er et initiativ fra Bergen kommune for å styrke kommunenes og samfunnets beredskapsevne i møte med større og mer komplekse utfordringer i fremtiden. Vi ønsker å sammen med andre bidra til et tryggere og mer robust samfunn ved å styrke både det forebyggende arbeidet, og kommunenes reelle beredskapsevne i regionen. Vår visjon er: Et tryggere samfunn – sammen

Etaten har tre avdelinger:

Samvirkesenteret består av Bergen kommune sine døgnkontinuerlige vaktfunksjoner. Samvirkesenteret har som hovedoppgave å observere, monitorere og dele informasjon for å sikre god kommunikasjon og koordinering mellom ulike beredskapsaktører. I tillegg skal Samvirkesenteret kartlegge og sikre ressursbehov, samt samle og anbefale felles retningslinjer for involverte samvirkeaktører. Samvirkesenteret skal være i forkant av det som skjer, også kalt proaktiv beredskapsledelse. Dette innebærer å arbeide intensivt for å identifisere tiltak som kan styre utviklingen i ønsket retning og iverksette tiltak før omstendighetene tvinger en til å gjøre det.  

Forskning- og kompetansesenteret vil være et knutepunkt for kunnskaps- og kompetanseutvikling for kommunene og fagmiljøene vi samarbeider med i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Avdelingen har ansvar for rådgivningstjenestene vi gir til enheter i Bergen kommune og samarbeidskommuner. Den har også ansvar for kursporteføljen Samfunnssikkerhetens hus har etablert. Forskning- og kompetansesenterets kurs og rådgivningstjenester er knyttet tett opp mot lov- og forskriftskrav om kommunal beredskapsplikt og handler om disse fagområdene: 

  • risiko- og sårbarhetsanalyse
  • beredskapsanalyse og beredskapsplan
  • krise- og beredskapsledelse
  • øvelsesplanlegging og –gjennomføring og krisekommunikasjon

Service- og sikkerhetssenteret betjener flere av kommunens bygg og etater, og er et knutepunkt for alarm og adgangskontroll. Avdelingen er i Bergen Rådhus med resepsjonstjeneste og vektersentral. Service- og sikkerhetssenteret legger vekt på sikring av folkevalgte, offentlig ansatte i kommunen og å legge til rette for trygg ferdsel for publikum og allmennheten. Avdelingen behandler kommunens søknader om adgang, og utsteder adgangskort.

Utdanningsbakgrunn er åpen. Hos oss er det medarbeidere med ulik formal- og realkompetanse. Tverrfaglighet i vårt arbeid er en stor styrke og forutsetning for å lykkes med å oppnå våre mål.

Vi kan ta imot 3 studenter. Vi vil legge opp til at studentene er hos oss samlet, og over to dager

Her kan du lese mer om oss.