Stafettlogg

Barnehagen skal bidra til barnets trygghet, trivsel og livsmestring. Vi innfører derfor Stafettloggen for et bedre og mer gjennomsiktig foreldresamarbeid og medvirkning.

Hva er en Stafettlogg?

  • En stafettlogg er en elektronisk loggbok som dokumenterer alle tiltak, møter og viser hvem som er involvert.
  • I Stafettloggen er alle igangsatte tiltak med vurderinger for hvert barn samlet.
  • I Stafettloggen beskrives de avtaler som er inngått.
  • Stafettloggen gir en oversikt over hvilke tjenester og hvilke fagpersoner som er involvert og hvilke oppgaver de har.
  • Bruk av loggen skal bidra til å sikre ditt barn rett oppfølging i den tiden barnet går i barnehagen og kan også bidra til en god start ved overganger til skole og andre barnehager.

Stafettloggen utarbeides alltid i samarbeid med dere som foreldre ved at dere gir samtykke. Dere vil til enhver tid være oppdatert på det som er skrevet i loggen. Kun barnets foreldre og de personene som foreldrene gir tillatelse til, kan få lesetilgang til Stafettloggen.

Når starter en Stafettlogg?
Når en medarbeider og foreldre er blitt oppmerksom på et barn, har diskutert bekymringen og bestemmer seg for å sette inn et tiltak rundt barnet. Stafettloggen starter når foreldrene har gitt samtykke og et tiltak skal igangsettes – når det innledes et samarbeid rundt deres barn. Tiltakene vil knyttes til utviklingsområder der barnet kan ha nytte av ekstra støtte i en
periode eller over tid. Det innhentes alltid samtykke fra foreldrene, dette utvides når flere tjenester involveres. Det innhentes også samtykke ved alle overganger.


Når slutter en Stafettlogg?
Stafettloggen slutter når dere som foreldre sammen med øvrige samarbeidsparter ser at barnet trives og tiltakene har gitt ønsket effekt. Som foreldre kan dere til enhver til avslutte loggen.

Logg inn på den elektroniske stafettloggen