Våre vedtekter

Vedtekter for Fagertun

§ 1 EIERFORHOLD

Universitetet i Bergen (UiB) som statlig virksomhet er eier av Fagertun barnehage, Kalfarveien 59 i Bergen kommune.

Barnehagene drives av Studentsamskipnaden på Vestlandet - Sammen. Studentsamskipnader er særlovsselskap som er underlagt Lov om Studentsamskipnader.

§ 2 FORMÅL

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.»  (Lov om barnehager §1 Formål.)

Fagertun barnehage skal være et virkemiddel for å:

 • Rekruttere stipendiater, postdoktorer og kvalifisert forsknings- og undervisningspersonale til UiB
 • Sikre god gjennomstrømming av doktorgradsstipendiater

For øvrig skal driften av barnehagen være med på å sikre UiB stabil arbeidskraft.

§ 3 SAMARBEIDSORGANER

Fagertun barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg slik det er fastsatt i barnehageloven med forskrifter.

Samarbeidsutvalget skal bestå av til sammen seks representanter. UiB og Sammen utpeker hver sin

representant som skal være eiers representant i samarbeidsutvalget. Foreldre/ foresatte og ansatte velger to representanter hver.

§ 4 OPPTAKS- OG KLAGEORDNING

Barnehagens styrer innstiller til opptak og direktør i Sammen Barnehage er opptaksmyndighet.

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Klagen må fremsettes skriftlig for Sammen og må nevne den avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til.

Finner Sammen at klageren skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med prioritet etter barnehageloven § 18 er tilbudt plass, jfr. vedtektenes § 5 - Prioritet ved opptak - punkt 1.

Dersom Sammen ikke tar klagen under behandling eller ikke gir klageren medhold i at denne skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal Sammen sende klagen til klageinstansen.

Klageinstans er Bergen kommune v/Barnehagemyndigheten.

§ 5 OPPTAKSKRETS/ OPPTAKSKRITERIER

Ved hovedopptaket må barnet ha fylt ett år innen utgangen av november.

En av barnets foreldre/ foresatte må ved opptak være ansatt i, eller i ferd med å tiltre, minst 50 % stilling ved UiB eller ved samarbeidende forskningssentre, råd og lignende. Vedkommende må ha sin daglige arbeidsplass ved UiB.

Ansatte som har permisjon uten lønn ut over ett år er ikke søknadsberettiget.

Barn av studenter ved UiB kan tildeles plass dersom det er ledige plasser etter at tildeling til søkere med prioritet nr. 1-5 er foretatt.

 

Prioritet ved opptak

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne etter barnehageloven § 18 skal ha prioritet innenfor opptakskretsen. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

  Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd skal ha prioritet innenfor opptakskretsen.
 2. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen.
 3. Barn av nyrekrutterte stipendiater, postdoktorer og forsknings- og undervisningspersonell som flytter fra utlandet i opptaksåret for å tiltre stilling ved UiB. Det holdes i tillegg av to plasser til denne gruppen inntil 15. juni.
 4. Barn av stipendiater, postdoktorer og forsknings- og undervisningspersonell.
  Prioritet gis i denne rekkefølgen og etter barnets fødselsdato i hver kategori:
  1. Stipendiater
  2. Postdoktorer
  3. Forsknings- og undervisningspersonell
  4. Barn av øvrige ansatte
   Øvrige ansatte får tildelt plass etter barnets fødselsdato.
  5. Barn av studenter ved UiB

§ 6 SØKNAD

Barnehagen følger samordnet opptak i Bergen kommune. Det er søknadsfrist for hovedopptak 1. mars. For suppleringsopptak er det ingen søknadsfrist og det kan derfor søkes om plass gjennom hele året.

Plassene ved hovedopptaket tildeles fra august. Suppleringsopptak til ledige plasser foretas gjennom hele året.

§ 7 OPPTAKSPERIODE OG OPPSIGELSESFRIST

Barnehageplassen beholdes til barnet når opplæringspliktig alder, til den sies opp eller foreldrenes/ de foresattes tilknytningsforhold til UiB opphører. Opphører tilknytningsforhold til UiB, kan barnehageplassen beholdes ut semesteret.

Det gjøres unntak fra tilknytningskravet til UiB når minst ett av partens barn med plass i barnehagen, har hatt plassen sammenhengende de siste to år før tilknytningsforholdet opphører.

Barnets foreldre/ foresatte kan si opp plassen med 3 måneders varsel regnet fra den 1. eller 15. i måneden. Oppsigelsen skal være skriftlig og leveres til styrer i barnehagen.

Reglene for oppsigelse gjelder fra foreldre/ foresatte har tatt imot plassen.

UiB kan som eier si opp avtaleforholdet med 3 måneders varsel på følgende vilkår:

 • Ved nedleggelse av barnehagen
 • Ved vesentlig mislighold av betalingsbetingelsene
 • Ved vesentlig mislighold av barnehagens åpningstider
 • Når det er gitt uriktige opplysninger som grunnlag for opptak

§ 8 PERMISJON

Det kan søkes om permisjon fra tildelt plass for inntil ett år dersom en av foreldrene/foresatte har svangerskapspermisjon.

Det kan søkes om permisjon for inntil ett år ved utenlandsopphold i forbindelse med arbeidssituasjonen ved UiB eller ved samarbeidende forskningssentre, råd og lignende.

Dersom det i de ovennevnte tilfeller søkes om permisjon for en kortere periode enn tre måneder, kreves det betaling for plassen i denne perioden.

Ved innvilgelse av permisjon tas det forbehold om at det faktisk er ledig plass i barnehagen ved endt permisjon. Dersom det ikke er ledig plass vil barnet/barna bli tilbudt plass i en av Sammen sine barnehager inntil det igjen blir ledig plass i Fagertun barnehage.

Alternativ plass i en av Sammen sine barnehager er betinget av at foreldre/foresatte, minst en måned i forkant av endt permisjon, melder fra til styrer i Fagertun barnehage om at de ønsker et slikt alternativ.

§ 9 FORELDREBETALING

Det følger av forskrift til barnehageloven – forskrift om foreldrebetaling – at foreldrebetaling ikke skal settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for kost kommer i tillegg.

Universitetet i Bergen har vedtatt at foreldrebetalingen følger maksimalsatsene fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Det betales for 11.mnd pr. år, juli er betalingsfri.

Det gis søskenmoderasjon etter forskriftens § 3.

Det kan etter forskriftens § 4 gjøres unntak fra maksimalgrensen når:

 • Barnehagen ellers vil bli nedlagt av økonomiske årsaker eller
 • Kvaliteten på barnehagetilbudet ellers vil bli rammet

§ 10 ÅPNINGSTIDER

Barnehagens åpningstid er kl. 07:00 – 17:00 mandag til fredag.

Barnehagen er stengt:

 • Helligdager, 1. og 17. mai
 • Påskeuken (mandag til onsdag før Skjærtorsdag)
 • 3 uker i juli måned
 • Jul- og nyttårsaften samt dagene imellom disse
 • 5 planleggingsdager hvert år

§ 11 LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

Leke- og oppholdsarealet er fastsatt til minimum 4 m2 pr. barn over tre år, og 5.3 m2 pr barn under tre år.

§ 12 INTERNKONTROLL

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med barnehageloven § 9 og Internkontrollforskriften som gir bestemmelser om oppfølging av krav fastsatt i en rekke lover. Barnehagens styrer er ansvarlig for internkontrollen i barnehagen. Barnehagenes internkontrollrutiner finnes på FDV-web og i Sammens HMS-håndbok.

Rev 02.22