Saman Health fund

If you have had large expenses due to health reasons you can apply for a refund. This applies to treatments with a doctor/hospital, psychologist, dentist, chiropractor and physical therapy. Note: there may be changes from 1.01.2018.

Saman contributes with support on medical expenses in the following treatments. 

Note:  the expenses can not be older than six months. 


 • Expenses for psychologists: 
  Psychological treatment under HELFOS' self-sufficiency limit 1 is refundable. This applies to treatment by psychologist specialists who have an agreement with the municipality and treatment at DPS (District Psychiatric Center). Expenses are covered from the first NOK to the deduction limit.

  Expenses must be documented with HELFO receipt. • Expenses for dentist:  regionane utanfor Bergen kan du søke stønad for naudsynt behandling utført hjå tannlege. Ein kan få innvilga stønad på inntil 50% av utgiftene. Ei standard undersøking med røntgen og puss av tannstein utan vidare behandling er rekna som ein normal utgift, og vert ikkje innvilga stønad for. Kosmetisk behandling er ikkje rekna som naudsynt.

  Utgiftene må dokumenteras med kvittering på betalt behandling og stadfesting frå behandlar på at behandlinga var naudsynt.

 • Tannskade: Det gis stønad til reparasjon av tenner som blir skada i forbindelse med ulukker og fall. Stønaden er på 50 % av utgiftene, etter at eventuell annan inndekning frå det offentlege eller forsikringar er trekt frå. Det er ei maksgrense på kr. 20 000 utbetalt stønad per student per år.

  Utgiftene må dokumenteras med kvittering med behandlingsdato og betalt beløp for kver behandling (evt. dokumentasjon på kva som allereie er dekka av andre v/forsikring eller offentlege instansar.) og dokumentasjon på ulukka/skaden.

 • Transport: Det gis stønad på inntil 50% av utgiftene til transporte dersom skade gjer det umogleg å nytte offentlege transportmiddel mellom studiebustad og lærestad. Ein kan då få stønad til ein t/r per vekedag (ikkje heilagdag eller helg) i inntil 4 veker rekna frå dato til dato.

  Reise til og frå behandling kan ein få dekka av det offentlege hjå Pasientreiser.
 • Utgiftene må dokumenteras med attest frå lege på at ein ikkje kan nytta offentlege transportmidlar mellom heim og skule grunna skade/sjukdom og kvittering for taxiutgifter påført dato, heime- og skuleadresse


Generelle rammer og vilkår for å kunne søke stønad

 • Ein må vere student ved HVL og ha betalt semesteravgift for gjeldande semester behandlinga er utført
 • Det vert ikkje gjort utbetaling på beløp under kr 100
 • Søknadar med manglande dokumentasjon vert ikkje behandla
 • Studieåret reknast frå 15.august til 30.juni for avgangsstudentar. Avgangsstudentar kan ikkje motta stønad for behandling utførd etter 30.juni (31.desember ved studieslutt etter vårsemesteret ). Skal du studera vidare hjå HVL vil sommaren inngå i førre studieår, slik at studieåret reknast frå 15.august til 14.august
 • Søknaden må vere levert innanfor gjeldande søknadsfrist

General framework and conditions for applying

 • You have to be a student at HVL (Western Norway University of Applied Sciences) and have paid the semester fee for the semester the treatment is done.
 • Applications for under NOK 500 will not be processed.
 • There is no payment for amounts under NOK 100
 • Applications with lacking attachments will not be processed.
 • The school year is defines as starting August 15th and ending June 30th for graduating students. Graduating students can not recieve a refund for treatment done after June 30th (December 31st for studies ending after the spring semester). Are you studying another year with HVL the summer is included in the fall semester and the school year is defined ending August 14th.
 • The application with the needed attachments must be recieved befor the application deadline.

Application deadline

 • The normal application deadline is 6 months from the date of treatment. Exceptions at year-end.
 • By the end of the year, the deadline for applying for treatments performed before the new year is January 30th. This means that if the treatment is carried out in December 2017, one must apply before the end of January 2018.